Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά για αγορά και ατομική χρήση και όχι για μεταπώληση. Σε περίπτωση προσβολής του παρόντος, ο παραβάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρία για οιαδήποτε ζημία της.